Kliknutím na odkaz si môžete inštaláciu stiahnuť do počítača
alebo môžete spustiť inštaláciu priamo z internetu.


!!! Pred spustením inštalácie ukončite softvér SEI-2000 !!!

Ak sa Vám nepodarí spustiť inštaláciu priamo z internetu, skúste na prezeranie tejto stránky použiť "Internet Explorer" resp. "Microsoft Edge".
Posledná inštalácia obsahuje všetky predchádzajúce zmeny v aktualizácii softvéru SEI-2000.


SEI-2000 reinštalácia v.02.10.2021 ---> Inštalačný balíček pre 32 bitové aj 64 bitové OS vrátane WIN 10.

Stručný popis aktualizácie:

v.02.10.2021:
= Možnosť vytvoriť XML súbor pre DDS Stabilita.
== (Voľba: Multifunkcie / Mzdy / DDS).

""
__________________________________________________ História aktualizácií ___________________________________________

v.02.08.2021:
= Finančná správa zmenila typ súboru pre import IČDPH. Upravili sme link vo voľbe "Praktické odkazy" na našej webovej stránke,
= aby sa sťahoval správný súbor (ds_dphs.xml) a takisto sme upravili náš softvér.
v.12.06.2021:
= Účtovníctvo - Vo voľbe POKLADNA pribudla možnosť tlačiť účtovací predpis na malé (nalepovacie) štítky.
== (Voľba: Multifunkcie / Pokladna / Tlac zauctovania).
v.10.06.2021:
= Účtovníctvo - V operatíve "Obraty na účtoch" pribudla voľba "Výsledovka".
== (Voľba: Multifunkcie / Ine / Obraty na uctoch / Ucty aj z podsystemov / Vysledovka).
v.25.05.2021:
= Mzdy. Tlač zápočtového listu (oprava pre 64 bitové systémy).
v.21.05.2021:
= Kontrolný výkaz DPH - doplnená kontrola pokladničných údajov na číselník IČDPH (kód B3).
v.27.01.2021:
= Zmeny sa týkajú podsystémov Účtovníctva a Miezd.
= ÚČTOVNÍCTVO:
= - Zmenené kódy pri nahrávaní DPH platné od roku 2021.
= - Nové elektronické XML súbory (DPH, KVDPH) pre Finančnú správu (rok 2021).
= MZDY:
= - Možnosť Importu údajov IČPV zo súboru CSV dodaného Sociálnou poisťovňou.
= -- Tento CSV súbor sa dá stiahnuť z webovej stránky Soc.Poist.
= -- Samotný Import aj bližšie informácie sa nachádzajú vo voľbe: Oprava MS / Pracovne sily / Import IČPV.
= - Možnosť manuálneho zadávania IČPV do MS. Voľba: Oprava MS / Pracovne sily / Pracovnici.
= - Nová verzia elektronických XML súborov (MV, VP) pre Sociálnu poisťovňu (rok 2021).
v.11.07.2020:
= UÈTO: Nový import do banky (Karta - PAY).
v.04.04.2020:
= MZDY: Nové XML súbory pre Sociálnu poisovòu od 04/2020. ("Mesaèný výkaz poistného" a "Výkaz poistného"). (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Soc.Poist/Zdrav.Poist/DDS ).
v.18.02.2020:
= Vyriešená spolupráca programu FormEdik a Notepad pod DosBoxom.
v.13.02.2020:
= XML súbory pre rok 2020. Elektronické formuláre: Hlásenie, Súhrnný výkaz DPH.
v.04.06.2019:
= MZDY ... ošetrenie nahrávania druhov mzdy: 161,162,263,264.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy).
v.12.04.2019:
= TREXIMA ... nové požky za rok 2019.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Trexima).
v.26.03.2019:
= HLÁSENIE ... za rok 2018.
== Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov FO (2018). (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Hlasemie o vyuct.dane.
v.06.02.2019:
= OPRAVA XML súboru pre rok 2019: Preh¾ad o zrazených a odvedených preddavkoch na daò.
== (Vo¾ba: VYSTUPY / Elektronicke formulare / Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan).
v.15.01.2019:
= OPRAVA: Súhrnný výkaz DPH. Pri kvartálnom spracovaní zlúèi záznami toho istého DOD/ODB s rovnakým kódom tovaru/služby.
== (Vo¾ba: VYSTUPY / Elektronicke formulare / Suhrnny vykaz DPH).
v.07.01.2019:
= OPRAVA: Výkazu "VPP" pre Sociálnu poisovòu (nepravidelný príjem).
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Soc.Poist / Socialna poistovna / VPP).
v.12.11.2018:
= TREXIMA - Pribudla možnos exportu údajov do Excelu.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Trexima).
v.14.10.2018:
= SÚHRNNÝ VÝKAZ - Pri výbere údajov bol kód 35 nahradený kódom 36.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Suhrnny vykaz).
v.02.08.2018:
= MZDY - Brutácia nepeòažného príjmu
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy).
v.26.07.2018:
= MZDY - Sociálna poisovòa ... nový XML súbor od obdobia 072018.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Socialna poistovna ).
v.07.06.2018:
= Úètovná osnova ... možnos zablokova vybrané úèty, takže pri nahrávaní (ale i pri spracovaní) budú blokované. Automatické úètovanie podsystémov to môže ovplyvni.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Uctovna osnova ).
v.23.05.2018:
= MZDY ... zmena v dávke 514 pre Zdravotné poisovne platná od 05/2018.
== (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Zdravot.poist. / Davka 514).
v.01.03.2018:
= HLÁSENIE ... za rok 2017.
== "Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov FO (2017). (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Hlasemie o vyuct.dane.
v.21.01.2018:
= Nový XML súbor pre Daòové riadite¾stvo:
== "Daò z pridanej hodnoty pre rok 2018". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Dan z pridanej hodnoty).
v.10.10.2017:
= Prvotné doklady: Možnos operatívy pri nahrávaní MTZ cez prvotné doklady. (Aktuálny stav, Obraty, Skladová karta, Príjemka/Výdajka).
v.13.09.2017:
= Pokladòa: Možnos Exportu/Importu údajov z pokladne do/z Excelu.
v.09.02.2017:
= Kontrolný výkaz DPH platný od 01.01.2017 (vytvorenie XML súboru). Vo¾ba: Elektronické formulare.
v.29.01.2017:
= Zobrazenie zostatku dovolenky pri nahrávaní miezd. (Druh mzdy 180 a 181).
v.28.01.2017:
= Oprava pri vyh¾adávaní.
v.17.11.2016:
= Možnos nahrávania IBAN do Úètovnej osnovy, za úèelom párovania pri importe bankových výpisov.
v.13.04.2016:
= MZDY. Tvorba príkazu na úhradu. Nový export príkazov pre Internetbanking VÚB a.s.
= Vznikne súbor platieb do elektronického bankovníctva banky (BB/InBiz) v SEPA XML formáte tzv. ISO PAIN.001 (platby).
v.04.04.2016:
= Pri nahrávaní úètovných dokladov, ktoré obsahujú údaje pre "Kontrolný Výkaz DPH"
= pribudla od 01.04.2016 povinnos uvádza IÈDPH pri kóde "B3".
v.29.03.2016:
= IMPORT bankových výpisov z ÈSOB - oprava.
= vo¾ba: \Multifunkcie\Banka.
v.22.03.2016:
= IMPORT bankových výpisov z Tatra Banky vo formáte SEPA-XML.
= vo¾ba: \Multifunkcie\Banka.
v.09.03.2016:
= IMPORT bankových výpisov zo Slovenskej sporitene vo formáte SEPA-XML.
= vo¾ba: \Multifunkcie\Banka.
v.03.02.2016:
= "PREH¼AD zrazených a odvedených preddavkov na daò za rok 2016".
= vo¾ba: \Vystupy\Elektronicke formulare.
v.25.01.2016:
= Pri nahrávaní vstupných údajov Úètovníctva pribudla nutnos vyplni nový údaj "Uplatòujem par.68d".
= Kolonka sa zobrazuje v prípade potreby a je predvyplnená hodnotou A/N v závislosti na možnom nastavení.
= Vo vo¾be "VOLBA FIRMY" je nutné nastavi dátumy zaèatia a ukonèenia uplatòovania tohto paragrafu.
= Tak isto je možné vyplni údaj v èíselníku Dodávate¾ov/Odberate¾ov.
= Na základe týchto nastavení sa predvyplní údaj a u¾ahèí sa nahrávanie.
= Pribudla nová zostava "Percento z nákladov" prístupná vo vo¾be: \Multifunkcie\Ine.
v.26.10.2015:
= Mzdy - Tlaè príkazu na úhradu pre ÈSOB banku. Nový formulár s IBAN.
v.14.10.2015:
= Mzdy - nahrávanie. Oprava pri výpoète brutácie mzdy. (Druh mzdy=135).
v.11.06.2015:
= Ošetrenie dávky 514 pre Zdravotnú poisovòu.
= Ak je v Identifikácii dávky vyplnené Èíslo úètu, tak nesmie by vyplnené IBAN.
v.05.03.2015:
= "Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti za rok 2014". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Hlasenie ...).
= Vytvorí XML súbor, ktorý sa použije ako vstupný súbor pre "eDANE".
= Použitie tejto vo¾by predpokladá, že bolo vykonané "Roèné zúètovanie dane". (Vo¾ba: Spracovanie / Koniec roka / Pracovne sily / Rocne zuctovanie dane).
v.13.02.2015:
= Pribudli ïalšie vo¾by v Elektronických formulároch. "PLNÁ úètovná závierka" a "MIKRO úètovná závierka".
= Pribudla možnos oznaèi v úètovných dokladoch "PERCENTO Z NÁKLADOV". Stlaèením klávesu "q" alebo "Q".
v.26.01.2015:
= Multifunkcie/Mzdy: Zavedený druh mzdy 135/235 = Brutácia nepeòažného príjmu.
v.21.01.2015:
= V èíselníku "DRUH MZDY" sú pre rok 2015 upravené názvy. (DM=100,200,135,235).
= Úprava názvov sa vykoná automaticky po použití vo¾by: "Prevod do noveho roku" v Multifunkciách.
v.02.01.2015:
= Nová štruktúra dávky 514 pre Zdravotnú poisovòu.
= V nahrávaní úètovných dokladov pribudol nový kód pre Druh DPH (od r.2015).
v.06.11.2014:
= Možnos vytlaèi "Úètovací predpis" vo forme malých štítkov. (Na samolepky).
= Vo¾ba: (Multifunkcie / Faktury / Faktury / Tlac uctovnych predpisov).
= Èíselník IÈDPH - opravená lokalita sahovania ("Praktické odkazy" na hlavnej stránke) a následný Import do softvéru.
v.25.09.2014:
= Import Leteniek. Vybrané úèty nezoberie do DPH.
v.11.09.2014:
= Import bankových výpisov z èeskej VÚB banky.
= Vo¾ba: (Multifunkcie / Banka / Nahravanie) vo¾ba "X"
v.26.08.2014:
= Oprava párovania s èíselníkom Dod/Odb pri Importe bankových výpisov.
v.08.07.2014:
= Import bankových výpisov. Párovanie na èíselník Dod/Odb, resp. na Úètovnú osnovu.
= Vo¾ba: (Multifunkcie / Banka / Nahravanie) vo¾ba "X"
v.02.07.2014:
= Import bankových výpisov z ÈSOB banky.
= Vo¾ba: (Multifunkcie / Banka / Nahravanie) vo¾ba "X"
v.01.07.2014:
= Oprava vo¾by "Export/Import do Excelu" vo Všeobecnom úètovnom doklade.
= Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Vseobecny uctovny doklad.
v.23.06.2014:
= Oprava vo¾by "Obraty na úète" v Multifunkciách.
= Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Obraty na ucte.
v.27.05.2014:
= Import bankových výpisov pre VÚB banku. Nako¾ko banka zmenila TXT súbor.
= Vo¾ba: Multifunkcie / Banka / Nahravanie (vo¾ba "X").
v.20.05.2014:
= Vo výpise bankových dokladov pribudli kolonky "Zaúètoval" a "Schválil".
= Vo¾ba: Multifunkcie / Banka / Tlac
v.25.03.2014:
= Èíselník "Druh tovaru" pri nahrávaní údajov pre KV DPH.
v.13.03.2014:
= "Èíselník Dodávate¾ov/Odberate¾ov" : možnos nahra viac IÈDPH pre jedného Dod./Odb.
v.11.03.2014:
= "HLÁSENIE za r. 2013" v Elektronických formulároch (drobné úpravy).
= "Vyh¾adávanie v èíselníku pri nahrávaní Investièného majetku.
v.06.03.2014:
= Doplnenie "SK-NACE" do Elektronických formulárov: "Výkaz ziskov a strát", "Súvaha".
v.21.02.2014:
= "IMPORT údajov z Excelu do Faktúr": IMPORT 2, IMPORT 3
= Stále zostáva možnos pri Importe oèíslova doklady automaticky.
= Ale predvolená možnos je, že èíslovanie zoberie z Excelovskeho súboru.
= Kolonka "Èíslo dokladu" je povinná v Excelovskom súbore aj keby sa èíslovalo automaticky.
= Pribudla ïalšia kolonka "Doplòujúci text". Je v súbore ako posledná.
= Poradie údajov v Excelovskom súbore je uvedené v ozname pred Importom.
v.20.02.2014:
= "KONTROLNÝ VÝKAZ DPH":
= Tvorba XML súboru pre eDane (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Kontrolny vykaz DPH / Vytvorenie XML suboru)
= Kontrola IÈDPH na èíselník z Internetu (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Kontrolny vykaz DPH / Kontrola ICDPH)
= Èíselník IÈDPH si môžete stiahnu z Internetu aj pomocou odkazu na našej webovej stránke. (Vo¾ba: Praktické odkazy / Èíselník IÈDPH)
= Èíselník treba uloži pod názvom: "IÈDPH.CSV" do adresára: "Sei / Vstupy / Kurz"
= Potom sa musí èíselník naimportova do softvéru SEI. (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Kontrolny vykaz DPH / Import ciselnika ICDPH)
v.12.02.2014:
= Kontrolný výkaz DPH: Rozšírené kolonky pri nahrávaní. "IÈDPH"=15, "Èíslo pôvodnej faktúry"=32, "Èíslo opravnej faktúry"=32
v.10.02.2014:
= Ïalší IMPORT z Excelu do Faktúr. V jednom riadku sa nachádza aj Základ aj DPH.:
= (Vo¾ba: Multifunkcie / Faktury / Dodavatelske(Odberatelske) Nahravanie) Import sa vyvolá klávesom "E".
v.04.02.2014:
= OPRAVY:
= Zdravotná poisovòa: V dávkach 514,590,601 pribudol údaj "IBAN".
= Sociálna poisovòa: dátum výplaty v mesaènom výkaze.
v.02.02.2014:
= KONTROLNÝ VÝKAZ DPH (rok 2014): Pri nahrávaní údajov (DPH) sa otvárajú nové kolonky.
= Nové údaje budú použité pri tvorbe XML súboru pre eDane od roku 2014.
= SOCIÁLNA POISOVÒA: Nové verzie XML súborov pre MP a VP od roku 2014.
= Èíselník Dodávate¾ov a Odberate¾ov: Export/Import do/z EXCELU.
v.19.11.2013:
= MZDY: Pre Zdravotné poisovne pribudla nová dávka è.590. (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Zdravotna Poist./ Davka 590)
= Zasielanie údajov od platite¾ov dividend o preddavkoch na poistné za poistencov príslušnej ZP.
v.16.07.2013:
= "Súhrnný výkaz DPH - XML súbor." (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Suhrnny vykaz DPH).
= XML súbor slúži ako vstup pre aplikáciu "eDane".
v.10.04.2013:
= OPRAVA: "El. Výkazy pre Sociálnu poisovòu." (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Soc.Poist. / Socialna poistovna).
= Oprava rieši chýbajúci údaj: "Dátum vyplnenia formulára".
v.09.04.2013:
= "Hlásenie o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Hlasenie ...).
= Vytvorí XML súbor, ktorý sa použije ako vstupný súbor pre "eDane".
= Použitie tejto vo¾by predpokladá, že bolo vykonané "Roèné zúètovanie dane". (Vo¾ba: Spracovanie / Koniec roka / Pracovne sily / Rocne zuctovanie dane).
v.18.02.2013:
= Povolený úèet "316" pri nahrávaní Odberate¾ských faktúr.
= "Kurzový lístok" - možnos použitia pri nahrávaní BANKY a POKLADNE.
v.14.02.2013:
= Povolený úèet "328" pri nahrávaní faktúr.
v.08.02.2013:
= Opravené XML súbory pre Daòový úrad (eDane): "Súvaha" a "Výkaz ziskov a strát". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare).
v.04.02.2013:
= Nový XML súbor pre Daòový úrad (eDane): "Preh¾ad o zrazených a odvedených preddavkoch na daò (2013)". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch na dan).
v.28.01.2013:
= Nové XML súbory pre Sociálnu poisovòu. ("Mesaèný výkaz poistného" a "Výkaz poistného"). (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Soc.Poist/Zdrav.Poist/DDS ).
v.23.01.2013:
= Výber údajov pod¾a kódu DPH. (Automaticky vytvorí aj súbor pre Excel). (Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Vyber podla kodu DPH ).
v.11.11.2012:
= Import leteniek. Pri importe leteniek sú doplnené položky "Charita".
= Oprava tlaèe "Obraty na uctoch". (znamienko pri devízach).
v.09.11.2012:
= Možnos nahráva menu "EUR" do MENY1 vo faktúrach.
v.25.10.2012:
= Možnos vytvori XML súbor pre DDS: ING Tatry-Sympatia. (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / DDS)
v.10.09.2012:
= Možnos nahráva dve zahranièné meny v úètovníctve.
= POZOR! Je nutné nastavenie vo vo¾be: "Multifunkcie / Servis / Nastavenie parametrov".
= Musí by nastavené: "Poèet=2".
v.25.06.2012:
= Vyh¾adávanie pod¾a devíz a textu.
= Zobrazenie devíz v "Obratoch na úète". (Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Obraty na uctoch / Ucty len z Multifunkcii / Po strediskach).
v.17.05.2012:
= Hromadné vymazávanie dokladov (Vo¾ba "M-vymaz").
= Kurzový lístok a jeho použitie pri nahrávaní. (Vo¾ba: Multifunkcie / Servis / Aktualizacia kurz. listkov).
v.11.05.2012:
= MZDY: Pri druhu mzdy 143 a 189 sa pri nahrávaní mení výpoèet. (DM143=25%, DM189: sadzba=denný priemer).
v.07.05.2012:
= MZDY: Nový "Zápoètový List". (vo¾ba F4 pri oprave matrièného súboru).
v.04.05.2012:
= Dodávate¾ské faktúry: možnos nahra úèet "314xxx" a "395xxx" namiesto "321xxx".
= Odberate¾ské faktúry: možnos nahra úèet "324xxx" a "395xxx" namiesto "311xxx".
v.24.04.2012:
= Naèítanie èeských leteniek: zmena úètu z "311100" na "311115".
v.16.04.2012:
= Èíselník Dodávate¾ov a Odberate¾ov = IMPORT/EXPORT do Excelu. (Vo¾ba: Multifunkcie / Faktury / Ciselniky).
v.13.04.2012:
= OPRAVA: Nahrávanie údajov pre "TREXIMU". (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Trexima).
= BANKA: Import bankových výpisov = "UniCredit Bank" a "VUB". (Vo¾ba: Multifunkcie / Banka / Nahravanie).
v.22.03.2012:
= ZDRAVOTNÉ POISOVNE: Èíselník zdravotných poisovní sa rozšíril o "Èíslo platite¾a".
= (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Ciselnik poistovni).
= Ak sa v tomto èíselníku vyplní pole "CIS_PLATIT", bude tento údaj uvedený aj v jednotlivých dávkach.
= Ak sa údaj "CIS_PLATIT" v tomto èíselníku nevyplní, bude v dávkach uvedené Èíslo platite¾a z Identifikaèných údajov.
v.21.03.2012:
= TREXIMA: Pridané nové ulazovatele, ktoré treba doplni.
= BANKA: Import ABO formátu pre SLSP.
v.23.02.2012:
= Pri IMPORTE faktúr za LETENKY akceptuje aj inú menu. Prepoèíta na základe kurzu.
= Pri IMPORTE bankových výpisov doplní úètovanie (z Knihy odberate¾ských faktúr).
= Èíslo dokladu môže obsahova aj písmeno (Pokladòa, Evidencia drobného hmotného majetku).
= Vo¾ba HLADAJ umožní vyh¾adávanie aj pod¾a Doplòujúceho textu (Dod/Odb faktúry a Všeobecný doklad).
= Oprava kódov pri nahrávaní DPH.
v.16.02.2012:
= Nové XML súbory pre Daòové riadite¾stvo:
== "Daò z pridanej hodnoty pre rok 2012". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Dan z pridanej hodnoty).
== "Preh¾ad o príjmoch zo závislej èinnosti ...". (Vo¾ba: Vystupy / Elektronicke formulare / Prehlad o prijmoch zo zavislej cinnosti (mesacny)).
= Dávky pre ZDRAVOTNÉ POISOVNE sa pri kopírovaní na externé médium uložia do zložiek s názvom dávky.
v.26.01.2012:
= ZDRAVOTNÁ POISOVÒA - Dávka è.580 = Roèné zúètovanie poistného. (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Zdravotna poistovna)
v.23.01.2012:
= IMPORT bankových výpisov zo SLSP (súbor HB). Vo¾ba: (Multifunkcie/Banka/Nahravanie).
= Možnos nahra v èísle dokladu aj písmeno. Túto funkciu treba nastavi vo vo¾be (Multifunkcie/Servis/Nastavenie parametrov/V CISLE DOKLADU moze byt aj PISMENO).
= Táto možnos platí iba pre doklady: Dod./Odb. Faktúry a Všeobecné úètovné doklady. Priorita znakov je nasledovná: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,...X,Y,Z,a,b,c,...x,y,z.
v.11.01.2012:
= ÚPRAVA: Pri EXPORTE faktúr do Excelu pridá aj ståpec "NAZ_ADR" (Názov Dodávate¾a/Odberate¾a). Pri spätnom IMPORTE ståpec NIE JE NUTNÉ ODSTRÁNI.
= Možnos automaticky doplni koncové èíslo dokladu. Túto funkciu treba nastavi vo vo¾be (Multifunkcie/Servis/Nastavenie parametrov/Automaticke doplnenie koncoveho cisla dokladu).
v.06.01.2012:
= MZDY: Možnos nahra "Miesto narodenia" pri oprave matrièného súboru.
= MZDY: "Miesto narodenia" sa prevezme do tlaèového súboru "Evidenèný list dôchodkového poistenia" (vo¾ba F5 pri oprave matrièného súboru).
= DPH 2012: vytvorenie XML súboru pre el. formulár.
= OPRAVA: Pokladòa vo¾ba "K". Tlaè pokladniènej knihy.
= ÚÈTOVNÁ OSNOVA: možnos nahra variabilný symbol a oprava zobrazenia.
v.19.12.2011:
= Mená súborov pre Zdravotné poisovne (dávky 514,601) majú koncovku èísla podniku. (Multifunkcie/Mzdy/Zdravotna Poist.).
= Nový HELP (rok 2012) pre nahrávanie kódov DPH.
v.23.11.2011: POKLADÒA - možnos preèíslova doklady pod¾a dátumu. (Multifunkcie / Pokladna).
v.15.11.2011:
= IMPORT bankových výpisov TATRA BANKY (súbor XML) (Multifunkcie/Banka/Nahravanie).
= DÁVKA 601 pre zdravotné poisovne (Multifunkcie/Mzdy/Zdravotna poist.).
v.07.11.2011: NÁZOV v Zásobách na 30 znakov. DÁVKA 601 pre Zdravotné poisovne (Multifunkcie / Mzdy / Zdravotna poist. / Davka 601).
v.12.10.2011:
= Pokraèovanie v h¾adaní vo všetkých dokladoch.
= Tlaè od dokladu po doklad (Multifunkcie: Banka, Dod./Odb. Faktúry).
= Možnos nahrávania adresných a bankových údajov do èíselníkov priamo v doklade.
= Kontrola dátumu nahrávania.
= Oznam o poh¾adávkach + viac kópií a možnos zada inú menu. (Multifunkcie / Ine).
= Oznam o záväzkoch + viac kópií a možnos zada inú menu. (Multifunkcie / Ine).
= Zostava "Neplatené vo¾no DM=194" (Multifunkcie / Mzdy).
= Zostava "Absenicia DM=195" (Multifunkcie / Mzdy).
= DM=182 neodpoèíta dni zostatku dovolenky -> Bude zavedený nový druh mzdy.
= DM=189 -> Je potrebné v èíselníku "Druh Mzdy" (Multifunkcie/Mzdy) zada parametre pre výpoèet: "Množstvo*Sadzba".
v.04.10.2011: OPRAVA (user_tax) - IMPORT LETENIEK DO ODBERATE¼SKÝCH FAKTÚR.
v.03.10.2011: IMPORT DO VŠEOBECNÉHO ÚÈTOVNÉHO DOKLADU, DODÁVATE¼SKÝCH A ODBERATE¼SKÝCH FAKTÚR Z EXCELU.
v.12.09.2011: VYMAZANIE BANKOVÝCH VÝPISOV: Od dokladu po doklad a od dátumu po dátum (vrátane zadaného dokladu a dátumu).
v.05.09.2011: NÁZOV V ZÁSOBÁCH na 30 znakov. Treba nastavi vo vo¾be: Servis - Nastavenie inych parametrov - Nastavenie parametrov - Zlomove uctovne obdobie.
v.05.09.2011: V príkaze na úhradu (Mzdy) pribudla možnos nahrania ZAÚÈTOVANIA (SU+AU). Po vyplnení "Zaúètovania" bude možné v BANKOVÝCH VÝPISOCH automatické doplnenie úètovania (SU+AU) na základe èísla bankového úètu zamestnanca.
v.23.08.2011: NAÈÍTANIE LETENIEK DO ODBERATE¼SKÝCH FAKTÚR - zaúètovanie PARKOVNÉHO.
v.22.07.2011: NAÈÍTANIE BANKOVÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV Z ´PRÍKAZU NA ÚHRADU´ DO ´ÚÈTOVNEJ OSNOVY´.
(Vo¾ba: Multifunkcie / Ine / Uctovna osnova / Nacitanie bankovych udajov).
v.19.07.2011: BANKOVÉ ÚDAJE - Možnos nahrávania bankových údajov (vo¾ba F3) do ´Èíselníka Dodávate¾ov/Odberate¾ov´ a ´Úètovnej osnovy´.
v.14.07.2011: ZDRAVOTNÁ POISOVÒA - Úprava dávky è.514 = Vykazovanie mesaèných preddavkov na zdravotné poistné. (Vo¾ba: Multifunkcie / Mzdy / Zdravotna poistovna)
Táto úprava platí pre dávky zasielané od 01.08.2011.
v.12.07.2011: NAHRÁVANIE BANKOVÝCH VÝPISOV - Import dát z Excelovského súboru
v.18.05.2011: EVIDENCIA DHM - Triedenie pod¾a poradového èísla
v.18.05.2011: VYMAZANIE NEPOUŽÍVANÝCH ÚÈTOV Z ÚÈTOVNEJ OSNOVY - Nedovolí ak už bola vykonaná uzávierka uètovníctva
v.18.05.2011: MESAÈNÝ VÝKAZ POISTNÉHO PRE SOCIÁLNU POISOVÒU - Nedovolí vytvori XML súbor ak je chybné rodné èíslo
v.18.04.2011: TREXIMA - Prevod údajov zo starého roka do nového
v.04.03.2011: Výstupy - Elektronické formuláre: HLÁSENIE o vyúètovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej èinnosti
v.03.03.2011: Export do Excelu. Multifunkcie - Obraty na úètoch
v.22.02.2011: Sociálna poisovòa - Nové tlaèivá pre rok 2011 "Mesaèný výkaz poistného" a "Výkaz poistného" pre tlaè pomocou FormEdiku.